TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä
24.9. 2021

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1. Rekisterinpitäjä

Vasa konstförening – Vaasan taideyhdistys ry.
Sihteeri Sirpa Sainio

info@vaasantaideyhdistys.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Taloudenhoitaja Erkki Salminen

info@vaasantaideyhdistys.fi

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Vasa konstförening – Vaasan taideyhdistys ry:n toimintaan ja toimintaan liittyvien asioiden
hoitaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenistä talletetaan rekisteriin yhdistyslain edellyttämät tiedot täydellisestä nimestä ja kotipaikasta
(YhdL 11 §) sekä postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, jos jäsen haluaa ne ilmoittaa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan jäsenhakemuksesta tai muulla tavoin suoraan jäseniltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

a) Manuaalinen aineisto
Rekisteriin ei kuulu manuaalista aineistoa.

 

b) ATK:lla käsiteltävät tiedot 
Yhdistyksen puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja pitävät sähköistä jäsenrekisteriä

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa jäsenrekisteriin tallenneetut tietonsa. Tarkastuspyyntö osoitetaan
yhdistyksen taloudenhoitajalle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia jäsenrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee
tehdä kirjallisesti ja se osoitetaan yhdistyksen taloudenhoitajalle.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterin tietoja ei käytetä muuhun kuin kohdassa neljä mainittuun tarkoitukseen.